Zaproponuj Lublinowi wydarzenie na Noc Kultury!

(termin: do 6 kwietnia 2011 r.)

*

Zespół organizacyjny Nocy Kultury serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, zarówno instytucje, jak i osoby indywidualne do składania zgłoszeń/ofert wydarzeń, które chcielibyście Państwo realizować w ramach Wigilii Nocy Kultury (3 czerwca 2011 r.) i Nocy Kultury (4/5 czerwca 2011 r.).

 

Już po raz piąty Lublin ma szansę pokazać się jako miasto bogate w różnorodne inicjatywy kulturalne. Zarówno duże przedsięwzięcia, jak i małe, realizowane na podwórkach ujawniają się ze zdwojoną mocą w ten niepowtarzalny, magiczny wieczór. Z roku na rok inicjatyw tych przybywa i jedna noc stała się zbyt krótka, by móc zaprezentować je wszystkie. Stąd zrodził się pomysł, by Noc Kultury poprzedzona została Wigilią Nocy Kultury, w ramach której chcemy pokazać potencjał drzemiący w dzielnicach Lublina.

Tegoroczne hasło, pod którym realizować będziemy Wigilię i Noc Kultury – „Miasto w Dialogu” jest jednocześnie naczelnym hasłem starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Oddaje ono pragnienie, by działania kulturalne z jednej strony wzmacniały już istniejące przestrzenie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, z drugiej zaś kreowały nowe platformy porozumienia obywatelskiego. Nawiązuje też do bogatej tradycji kultury dialogu Lublina, której współczesne miasto – poprzez pamięć, edukację i sztukę – chce przywrócić ciągłość.

Wydarzenia realizowane w ramach tej edycji Nocy Kultury powinny wpisywać się w pięć osi tematycznych zbieżnych z przygotowywaną aplikacją Lublina do tytułu ESK 2016:

1. Pamięć i Antycypacja -  przywołuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Bada zbiorowe postawy wobec przeszłości i przyszłości miasta, zachęca do dyskusji o znaczeniu kultury pamięci i jej siły w budowaniu alternatywnych wizji przyszłości.

2. Wobec Wschodu – podkreśla możliwości i zobowiązania Lublina wobec partnerów z krajów wschodniego pogranicza oraz uwydatniania rolę miasta w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Sytuuje Lublin jako pomost łączący kraje pozostające poza strefą Schengen z krajami Unii Europejskiej, ukazujący elementy przenikania się kultur Wschodu i Zachodu.

3. Lublin i Lubelszczyzna - skupia się na odniesieniu miasta do jego kontekstu regionalnego i źródłowej kultury ludowej. Prowadzi dialog między kulturą miejską i wiejską, uzewnętrzniając ich różnorodność wynikającą z prowadzonego stylu życia, wyboru podstawowych wartości oraz środków wyrazu artystycznego. Odnosi się do kulturowego stereotypu małych miasteczek oraz potencjału turystycznego i ekologicznego regionu.

4. Kultura Wiedzy - podkreśla wyjątkową koncentrację zasobów akademickich w Lublinie i ich możliwy wkład w kształtowanie tożsamości i podnoszenie atrakcyjności miasta. Podejmuje dialog na temat kulturalnego i intelektualnego rozwoju, który będzie stymulować kreatywność i innowacyjność, inspirować inicjatywy oparte o współpracę między środowiskami kultury i nauki.

5. Człowiek w Mieście, Miasto w Człowieku
- odwołuje się do potencjału społeczeństwa obywatelskiego, jego zaangażowania w rozwój miasta. Człowiek podejmuje dialog z miastem, stara się na niego wpłynąć i je kształtować. Miasto zmienia się, przyjmuje różne oblicza dzięki działalności społeczeństwa, jego mieszkańców. Sposób odbierania miasta przez mieszkańców, warunkuje jego wizerunek w regionie, kraju i poza jego granicami.


Na oferty wypełnione za pomocą formularza on-line czekamy do 6 kwietnia 2011 r. włącznie.
Uwaga, wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu.

Regulamin

Szczegóły na www.nockultury.pl

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.